Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Közművelődési Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2011. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi témakörökre:
A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván nevezési díjat előírni.
A támogatás formája minden pályázati pontnál: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
1. A kollégium pályázatot hirdet olyan közművelődési rendezvények támogatására, nem hivatásos művészeti találkozók; városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai programok megrendezésére, melyek 2011. február 1.-2012. január 31. között kerülnek lebonyolításra.
Altéma kódszáma: 2008
Pályázók köre:
- közművelődési intézmények, megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek, önkormányzatok (melyek közművelődési rendeletük szerint közművelődési színteret működtetnek)
- a 2009. január 1-jén már bejegyzett, az alapító dokumentum szerint alapfeladatként kulturális, közművelődési tevékenységet folytató társadalmi szervezetek és alapítványok,
- közművelődési nonprofit gazdasági társaságok.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 120 millió forint.
Támogatás kérhető:
- előadók megbízási díjára (járulékok nélkül),
- megbízási díjak számlás dologi kifizetésére (előadók, közreműködők, zsűritagok)
- szakmai anyagok költségeire,
- reklám- és propagandaköltségekre (kommunikációs költségek nélkül!)
- utazási és szállítási költségekre (kizárólag előadók, zsűritagok számára),
- csoportos étkeztetésre (előadók, zsűritagok) az igényelt támogatás max.10%-a,
- szállásköltségre (kizárólag előadók, zsűritagok számára),
- nyomdai előkészítésre,
- nyomdaköltségre,
- bérleti díjakra.
A kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására adja.
A támogatott jogcímeken túli költségeket (pl. hivatásos produkciók díjai, a rendezvény értékeinek biztosítása, egészségügyi szolgáltatások, pályázó közalkalmazott munkavállalójának megbízása, stb.) a kollégium nem támogatja.
A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó szervezet tevékenységének rövid bemutatását (max. 1 oldal)
- a rendezvények, programok részletesen kidolgozott programtervezetét (amelynek tartalmaznia kell célját, tervezett időpontját, helyét, résztvevőinek és együttműködőinek körét, tervezett közreműködői és látogatói létszámát, az esemény leírását, az előzményeire való utalást. Több rendezvény esetén programonként maximum három oldal terjedelemben!),
- a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése mellett az egyes programok leírásához csatolni kell az adott program költségvetésben szereplő jogcímek szerinti részletes költségvetését is, csomagpályázat esetén azok összesítését is. Az egyes költségvetések összegének jogcím szerint is egyeznie kell a pályázati adatlapban szereplő összeggel,
- a pályázó 2009. évben folytatott közművelődési tevékenységéről benyújtott kizárólag OSAP 1438/08. statisztikai jelentés internetes szállítólevelének másolatát. (A statisztika webcíme: http://kultstat.okm.gov.hu/ ) Szükség esetén a közművelődési megyei adatszolgáltató központoktól igényelhető másolat.
- helyi önkormányzat pályázó esetén (csak közművelődési színteret működtető önkormányzat pályázhat!) a hatályos helyi közművelődési rendelet másolatát
Az elbírálás szempontjai:
- Magyarország 2011. első félévi EU-elnökségéhez kapcsolódó, az európai közösség értékeit közvetítő innovatív, közművelődési lakossági programok előnyt élveznek
- az Önkéntesség Európai Évéhez kapcsolódó, az önkéntesség társadalmi hasznát, az önkéntesek szociális készségei, kompetenciafejlődését, a bekapcsolódási lehetőségeket bemutató, támogató közművelődési programok előnyt élveznek
- a tervezett esemény bemutatása, közművelődési jelentősége,
- intézményi és szervezeti együttműködések, a partnerek közötti feladatmegosztás
- a rendezvény költségvetésének realitása, a meglévő források mértéke,
- a pályázat igényessége, kidolgozottsága, színvonala,
- új programelemek megjelenése.
A kollégium nem támogatja:
- Hivatásos művészeti találkozókat,
- Az NKA más szakmai kollégiumának illetékességi körébe tartozó rendezvények, programok megvalósítását.
Egy pályázó (intézmény) az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 3 rendezvényre vonatkozhat.
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: az esemény helyét, idejét, részletes programját, a rendezvény részletes leírását, fotódokumentációját, médiavisszhangját, látogatói és közreműködői létszámát.
2. A kollégium pályázatot hirdet a 2011. évi közművelődési szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak támogatására:
Altéma kódszáma: 2032
Pályázat nyújtható be a 2011. június 1. és szeptember 1. között megvalósuló tematikus (naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal), művészeti, alkotó jellegű és honismereti nyári bentlakásos (nem a pályázó székhely településén megvalósuló, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok támogatására.

Pályázók köre:
- közművelődési intézmények, önkormányzatok (melyek közművelődési rendeletük szerint közművelődési színteret működtetnek)
- megyei (fővárosi) közművelődési szakmai tanácsadó, szolgáltató szervezetek,
- bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató közművelődési célú egyesületek, alapítványok, közhasznú minősítésű és kiemelten közhasznú nonprofit célú gazdasági társaságok,
- a helyi önkormányzattal közművelődési feladatvállalásra megállapodást kötött jogi személyek és egyéni vállalkozók.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30 millió forint
Támogatás kérhető:
- a tematikus program szakmai vezetőinek és előadóinak megbízási díjára (járulékok nélkül),
- megbízási díjak számlás kifizetésére,
- útiköltségre, szállítási költségre,
- tábori foglalkozások anyagköltségeire,
- szállásköltségekre.
A kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására adja.
A pályázathoz csatolni kell:
- helyi önkormányzat pályázó esetén (csak közművelődési színteret működtető önkormányzat pályázhat!) a hatályos érvényes helyi közművelődési rendelet másolatát
- a tábor tervezett helyét, a program megvalósítását biztosító feltételeket,
- tervezett időtartamát,
- célcsoportját (gyermek, ifjúsági, felnőtt, szabad jelentkezésű vagy állandó művelődő közösség tagjai)
- a résztvevők várható számát,
- a tábor programjának részletes bemutatását (naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal), csomagpályázat esetén táboronként maximum 3 oldalban;
- a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése (összesített költségvetés) mellett az egyes programok leírásához csatolni kell az adott program költségvetésben szereplő jogcímek szerinti részletes költségvetését is. Csomagpályázat esetén összesített költségvetést is mellékelni kell. Az egyes költségvetések összegének jogcím szerint is egyeznie kell a pályázati adatlapban szereplő összeggel. A költségvetésben - tervezett bevételként - kérjük feltüntetni a részvételi díj összegét (egyénenként és összesen is)!
- a szakmai vezető/k rövid (maximum 1 oldalas) szakmai önéletrajzát, referenciáit, tábor jellegének megfelelő kompetenciák meglétét,
- (amennyiben a pályázók körének meghatározásában kikötésre került) a helyi közművelődési feladatellátásra a települési önkormányzattal kötött megállapodás önkormányzat által hitelesített másolatát;
- a pályázó 2009. évben folytatott közművelődési tevékenységéről benyújtott kizárólag OSAP 1438/08. statisztikai jelentés internetes szállítólevelének másolatát. (A statisztika webcíme: http://kultstat.okm.gov.hu) Szükség esetén a közművelődési megyei adatszolgáltató központoktól igényelhető másolat.
Egy pályázó (intézmény) egy pályázatot adhat be, de a pályázat több (max. 2) tábor támogatására is vonatkozhat.
Az elbírálás szempontjai:
- a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,
- a tábor programjának szakmai színvonala,
- a pályázó eddigi szakmai munkája,
- a költségvetés megalapozottsága, realitása,
- a program várható eredménye,
- a kistérségi és megyei összefogással megvalósuló, illetve
- a résztvevők készség/képesség fejlesztését elősegítő tábor.
A kollégium nem támogatja a népművészeti jellegű táborokat.
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
a táborban töltött éjszakák számát, a tábor bentlakásos jellegének (pályázó székhelytelepülésétől eltérő település) bemutatását, a megvalósított szakmai programot, a tábor fotódokumentációját, a résztvevők számát, a tábor/ok által kitűzött célok elérésének bemutatását.